Panel Discussion on "REFLECTIONS ON THE NEXUS BETWEEN LANGUAGE RIGHTS AND GENDER EQUALITY AND WOMEN'S EMPOWERMENT: PERSPECTIVES FROM SRI LANKA"

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව හිමිකම් අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය විසින් භාෂා අයිතිවාසිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවිය සමානාත්මතාව සහ කාන්තා සවිබල ගනිවිම අතර සබැඳියාව පිලිබඳ අන්තරාවලෝකනයක් : ශ්‍රී ලංකාවෙන් පර්යාවලෝකයකි, යන මැයින් සාකච්ඡා සභාවක් 2023 ජූලි මස 05 වන දින කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය නීති පීඨ රැස්වීම් ශාලාවේදී මෙන්ම සූම් තාක්ෂණය හරහා ද පැවැත්විණි. රාජ්‍ය පරිපාලන,

Start

June 20, 2023 - 12:00 am

End

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව හිමිකම් අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය විසින් භාෂා අයිතිවාසිකම්, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවිය සමානාත්මතාව සහ කාන්තා සවිබල ගනිවිම අතර සබැඳියාව පිලිබඳ අන්තරාවලෝකනයක් : ශ්‍රී ලංකාවෙන් පර්යාවලෝකයකි, යන මැයින් සාකච්ඡා සභාවක් 2023 ජූලි මස 05 වන දින කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය නීති පීඨ රැස්වීම් ශාලාවේදී මෙන්ම සූම් තාක්ෂණය හරහා ද පැවැත්විණි.

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් අනුරාධ විජේකෝන් මහතා, කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ උපදේශක (සංවර්ධන) සහ සහයෝගී ප්‍රධානී ලින්ඩා එරික්ස් මිය, ජාතික භාෂා සමානාත්මතා අභිවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ මයිකල් එම්බ්ලම් මහතා, පීඨාධිපති මහාචාර්ය (ආචාර්ය) නිශාන්ත සම්පත් පුංචිහේවා මහතා, මානව හිමිකම් අධ්‍යන  කේන්ද්‍රයේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය (විනීතෘ) වසන්තා සෙනෙවිරත්න මිය හා මානව හිමිකම්  අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ එම්.ඒ.එම්. හකීම් මහතා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වන ලදී. රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍යභාෂා කොමිෂන් සභාව, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය, සහ කාන්තා සවිබල ගැන්වීමේ කේන්ද්‍රස්ථාන, සිවිල් සමාජයන්හි සාමාජිකයින්, ජාතික භාෂා අරමුදලේ හවුල්කරුවන් නීති පීඨයේ  හා ශ්‍රී ලංකා නීති  විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය සහ නීති ශිෂ්‍යයින් ද මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගී විය.

මහාචාර්ය (විනීතෘ)වසන්තා සෙනෙවිරත්න, මහාචාර්ය (විනීතෘ)(ආචාර්ය) රෝස් විජේසේකර,සාමා රාජකරුණා මිය, ආචාර්ය රමණි ජයසුන්දර සහ මහාචාර්ය එන් . සෙල්වකුමාරන් සාකච්ඡාවේදී අදහස් දැක්වූ අතර රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී කාන්තාවන් එයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ විවිද පැතිකඩ පර්යේෂණ සොයාගැනීම් සහ වෘත්තිකයන්ගේ සහ සිවිල් සමාජයන්හි ඉදිරි දැක්ම මත පදනම් වෙමින් පර්යේෂණ සොයාගැනීම් ක්‍රියාවට නැංවීමේ ඉදිරි මාවත ඔවුහු ගෙනහැර දැක්වූහ. සම්පූර්ණ වාර්තාව භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් ලබා ගැනීමට කරුණාකර පහත සඳහන් සබැඳිවලට ප්‍රවේශ වන්න.

සිංහල :https://drive.google.com/file/d/1poiR2S9Qa8ygp1wo9WHLRvGbI–w8KlF/view
දෙමළ :https://drive.google.com/file/d/1o7YZ-fiLKBRI3X-Nfd_LkGXVgM-wJGXH/view
ඉංග්‍රීසි :https://drive.google.com/file/d/1QW_U7dMPlaYHCHXK5fB69TGajzacyysx/view

යූ ටියුබ් :https://youtu.be/L5eZPhPX608

மனித உரிமைகள் கற்கைகளுக்கான நிலையம் கடந்த 2023 ஜுலை 05 ஆம் திகதியன்று> கொழும்புப் பல்கலைக்கழக சட்ட பீடத்தின் பீடச்சபை அறையில் மொழிகள் மற்றும் பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் வலுவூட்டல் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பின் பிரதிபலிப்புகள்: இலங்கையிலிருந்தான முன்னோக்குகள் தொடர்பான குழுக் கலந்துரையாடல் ஒன்றினை ஒழுங்கு செய்திருந்தது.

பிரதம அதிதிகளாக பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள்> மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் திரு. அனுராத விஜேகோன்> கனடா உயர்ஸ்தானிகரலாயத்தின் ஆலோசகர் (அபிவிருத்தி) மற்றும் ஒத்துழைப்புத்துறை தலைவர் லிண்டா எஹ்ரிச்ஸ்> தேசிய மொழிகள் மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் பணிப்பாளர் திரு. மைக்கல் எம்ப்ளம்> சட்ட பீடத்தின் பீடாதிபதி பேராசிரியர் சம்பத் புஞ்சிஹேவா> மனித உரிமைகள் கற்கைகளுக்கான நிலையத்தின் பணிப்பாளர் பேராசிரியர் (தலைவர்) வசந்தா செனவிரத்ன மற்றும் பிரதிப் பணிப்பாளர் சட்டத்தரணி எம்.ஏ.எம் ஹக்கீம் ஆகியோர் நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்திருந்தனர்.

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம்> அரச கரும மொழிகள் ஆணைக்குழு> பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் வலுவூட்டல் மையம், குடியியில் சமூக உறுப்பினர்கள்> தேசிய மொழிகள் நிதியத்தின் பங்காளர்கள்> கொழும்புப் பல்கலைக்கழக சட்ட பீடம் மற்றும் இலங்கை சட்டக் கல்லூரியின் கற்பித்தல் உத்தியோகத்தர்கள்> மற்றும் சட்டத்துறை மாணவர்கள் நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிந்திருந்தனர்.

பேராசிரியர் (தலைவர்) வசந்தா செனவிரத்ன> பேராசிரியர் (தலைவர்) ரோஸ் விஜேசேகர> சாமா ராஜகருணா> கலாநிதி ரமணி ஜயசுந்தர மற்றும் பேராசிரியர் (தலைவர்) செல்வகுமரன் ஆகியோர் குழுக் கலந்துரையாடலில் ஆய்வின் முடிவுகள், செயற்படுத்துனர்கள் மற்றும் குடியியல் சமூகத்தின் கண்ணோட்டங்கள் போன்றவற்றினை அடிப்படையாகக் கொண்ட அரச கரும மொழிக் கொள்கையை அமுல்படுத்துவதில் பெண்களை உள்வாங்குவது தொடர்பான பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்துக் கலந்துரையாடியதோடு குறித்த ஆய்வின் முடிவுகளை செயற்படுத்தும் வகையில் முன்னோக்கிச் செல்வதற்கான வழிமுறைகளைகளையும் சுட்டிக்காட்டினர்.

முழுமையான ஆய்வறிக்கையினை பின்வரும் ஹைப்பர்லிங்கின் ஊடாக மூன்று மொழிகளிலும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

சிங்களம்: https://drive.google.com/…/1poiR2S9Qa8ygp1wo9WHLRv…/view

தமிழ்: https://drive.google.com/…/1o7YZ-fiLKBRI3X-Nfd…/view

ஆங்கிலம்: https://drive.google.com/…/1QW…/view

நிகழ்வின் ஒளிப்பதிவினை பின்வரும் லிங்கினூடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் https://youtu.be/L5eZPhPX608

இக்குறித்த ஆய்விற்கு தேசிய மொழிகள் சமத்துவ மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டம் ஆதரவளித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

The Centre for the Study of Human Rights (CSHR), University of Colombo organized a Panel Discussion on “REFLECTIONS ON THE NEXUS BETWEEN LANGUAGE RIGHTS, GENDER EQUALITY AND WOMEN’S EMPOWERMENT: PERSPECTIVES FROM SRI LANKA” at the Board Room, Faculty of Law, University of Colombo, and via the Zoom platform, on 05 July 2023.

The event was graced by Mr Anuradha Wijekoon, Additional Secretary to the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government; Ms Linda Ehrichs, Counselor (Development) and Head of CooperatioN, High Commission of Canada; Mr. Michael Emblem, Director, National Languages Equality Advancement Project (NLEAP); and Professor Sampath Punchihewa, Dean, Faculty of Law; Professor (Chair) Wasantha Seneviratne, Director, CSHR; and Mr M.A.M. Hakeem, Deputy Director, CSHR.

The event was well attended by the Department of Official Languages, Official Languages Commission, Gender Equality and Women Empowerment Focal Points, members of the civil society, partners of the National Languages Fund (NLF), teaching staff of the Faculty of Law and Sri Lanka Law college, and law students.

Professor (Chair) Wasantha Seneviratne, Professor (Chair) Rose Wijesekara, Ms. Sama Rajakaruna, Dr. Ramani Jayasundere and Professor N. Selvakkumaran contributed as panelists, discussing various aspects of inclusion of women in the implementation of the Official Languages Policy, based on research findings, and practitioner’s and civil society perspectives, and outlined the way forward to implement the findings. The full report is accessible in the following hyperlinks.

Sinhala: https://drive.google.com/file/d/1poiR2S9Qa8ygp1wo9WHLRvGbI–w8KlF/view

Tamil: https://drive.google.com/file/d/1o7YZ-fiLKBRI3X-Nfd_LkGXVgM-wJGXH/view

English: https://drive.google.com/file/d/1QW_U7dMPlaYHCHXK5fB69TGajzacyysx/view

Watch this event on YouTube: https://youtu.be/L5eZPhPX608

This research was supported by the National Language Equality Advancement Project (NLEAP)

MORE DETAIL

TOP