නොමිලේ නීති උපදෙස් - இலவசமான சட்ட ஆலோசனைகள - Free Legal Advice

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල, නිති පීඨයේ මානව හිමිකම් අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක වල ජිවත්වන නීතිමය පිලිසරණක් ලබාගත නොහැකිව සිටින ප්‍රජාව වෙත නොමිලේ ලබා දෙන නීති උපදේශන සේවයට සමගාමීව පූර්ව වෙන්කරගැනීම මත කොළඹ දිස්ත්‍රික් සමිබන්ධිකාරක නීතිඥ අනුර මාරුෙකාන මහතා ෙවතින් සෑම බදාදා දිනකම පස්වරු 3 සිට 5

Start

January 2, 2024 - 12:00 am

End

කොළඹ විශ්වවිද්යාල, නිති පීඨයේ මානව හිමිකම් අධ්යයන කේන්ද්රය මගින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන ශ්රී ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්රික්ක වල ජිවත්වන නීතිමය පිලිසරණක් ලබාගත නොහැකිව සිටින ප්රජාව වෙත නොමිලේ ලබා දෙන නීති උපදේශන සේවයට සමගාමීව පූර්ව වෙන්කරගැනීම මත කොළඹ දිස්ත්රික් සමිබන්ධිකාරක නීතිඥ අනුර මාරුෙකාන මහතා ෙවතින් සෑම බදාදා දිනකම පස්වරු 3 සිට 5 දක්වා නීති පීඨ පරිශ්යට පැමිණීමෙන් ඔබගේ නීතිමය ගැටලු සඳහා උපදෙස් ලබාගත හැක.
එමෙන්ම, දුරබැහැර සිටින ප්රවාහන අපහසුතා ඇති ඔබට සතියේ දින වල උදේ 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා 07 07 306 100 දුරකථන අංකයට මිස් කෝල් එකක් ලබාදීමෙන් කිසිදු වියදමකින් තොරව මෙම සේවාව ලබා ගත හැක.
මෙම ව්යාපෘතිය සඳහා පහසුකම් සපයනු ලබන්නේ යුක්තිය සඳහා සහාය ව්යාපෘතිය (JURE) යටතේ යුරෝපා සංගමයේ මූල්ය අනුග්රහයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල ඒකාබද්ධව අධිකරණ අමාත්යාංශයේ අනුදැනුම යටතේයි.
கொழும்புப் பல்கலைக்கழக, சட்ட பீடத்தின் மனித உரிமைகள் கற்கைகளுக்கான நிலையமானது, இலங்கையின் அனைத்து மாவட்டங்களிலுமுள்ள, சட்டரீதியான உதவிகளைப் பெற்றுக்கொள்வதில் சிரமங்களை எதிர்நோக்கும் மக்களுக்கான இலவச சட்ட ஆலோசனை சேவையினை வழங்கிவருகின்றது.
சட்டரீதியான பிரச்சினைகளுக்கான இலவசமான ஆலோசனைகள் ஒவ்வொரு புதன்கிழமைகளிலும், பி.ப. 3 மணி முதல் 5 மணி வரையில், கொழும்புப் பல்கலைக்கழக, சட்ட பீட வளாகத்தினுள் , சட்டத்தரணியான ,எமது கொழும்பு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரினால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது.
மேலும் , தூரப்பிரதேசங்களில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து தொடர்பிலான சிரமங்களை எதிர்நோக்குபவர்கள், 07 07 306 100 என்ற எமது தொலைபேசி இலக்கத்தினை வாரநாட்களில் மு.ப.9.00 மணிமுதல் பி.ப. 4.00 மணி வரை தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் இச் சேவையினை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
The Center for the Study of Human Rights, Faculty of Law, Colombo University provides Free legal aid services to the vulnerable communities living in all the districts of Sri Lanka who have not been able to obtain legal assistance. You can also meet the Colombo District Coordinating Lawyer Mr.Anura Marukona in person at the Faculty of Law premises every Wednesday from 3.00 pm to 5.00 pm with prior appointments.
Also, those who live far away and have transportation difficulties can get this service at no cost by giving a missed call to the phone number 07 306 100 from 9.00 am to 4.00 pm on weekdays.
This project is being facilitated by the European Union in Sri Lanka and the Maldives-funded Support to Justice Sector Project #JURE implemented by the Ministry of Justice #moj – Sri Lanka, United Nations Development Programme – #undpsl & #unicefsrilanka

MORE DETAIL

TOP